کتب فلسفه و عرفان

انواع کتب در باب حکمت و فلسفه  و موضوع عرفان اسلامی و غربی و شرقی

کتب مهدویت

انواع کتب در باب موعود شناسی و آخر الزمانی و موضوع مهدویت در ادیان

کتب هیئت و نجوم

انواع کتب مبتدی و تخصصی در باره علم هیئت و علوم نجوم و کیهان شناسی

کتب ادیان و مذاهب

انواع کتب روایی و حدیثی و کتب دینی درباب ادیان و مذاهب متعدد

کتب روانشناسی

انواع کتب روانشناسی عمومی و کاربردی و عمق نگر

17

کتب اشعار و ادبیات

انواع کتب در باب نظم و نثر و آثار ادبی و متون و شروح آنها

کتب طبی و پزشکی

انواع کتب عمومی و تخصصی در باب پزشکی و طب کهن تخصصی

کتب تاریخی و کلامی

انواع کتب مربوط به تاریخ اسلام و غرب و علوم مربوط به علم کلام